Natuur

Natuur langs lijn 83

Zonder de volledigheid na te streven volgt hieronder een overzicht van natuurgebieden. Vermeld worden de naam, oppervlakte de eigenaar, de voornaamste kenmerken en een nabijgelegen uitstaphalte(n) van lijn 83. Komende vanuit Nijmegen in volgorde van voorbijgaan:

Heumensoord, 530 ha, eigenaar gemeente Nijmegen. Bosterrein, ontginningsbossen grove den. Speel- en picknickplaatsen aanwezig. Tevens oefenterrein Defensie. Op het open gedeelte worden de internationale militaire deelnemers van de vierdaagse in tenten gehuisvest (Kamp Heumensoord.

Halte: Malden Sportpark Union. De weg naar het sportpark gaat vanzelf over in het wandel/toegangspad.

Mookerschans, 83 ha, eigenaar gemeente Mook en Middelaar. Bos met cultuurhistorische interessante schansresten. Is afgerasterd en wordt begraasd. Prachtige vergezichten vanaf het terrein.

Halte: Mook Rijksweg/Veldweg, loop vanaf de halte naar spoorstation Mook/Molenhoek: ca 15 min.

Ook bereikbaar met de Maaslijn.

Halte/station: Mook/Molenhoek, direct aan station gelegen.

Mookerheide, 231 ha, eigenaar  Natuurmonumenten. Heideterrein met veel brem en met mooie vergezichten over de Maas. Tevens loof- en naaldbossen en enkele landbouwgronden Gedeeltelijk begrazingsgebied met Drentse heideschapen en rundvee.

In het terrein ligt ook de vijfhoekige Heumense Schans met fraai uitzicht. Op het voormalig landgoed Mookerheide ligt ook het hotelrestaurant Mookerheide (Jugendstil), dit is recentelijk helemaal in de oorspronkelijke staat gerestaureerd.

Halte: Plasmolen Witteweg of Mook Cuijksesteeg.

Sint Jansberg, 275 ha, eigenaar Natuurmonumenten. Landgoed met hellingbossen (lössgrond) en akkers op voedselrijke en voedselarme gronden met bronnen. Op de zuidhelling bronnen, beekjes en vijvers.

Interessante fauna: vos, das en vogels zoals de bosuil, steenuil, torenvalk, nachtegaal en ijsvogel. In voormalige ijskelder wonen vleermuizen. Er bevind zich ook een gerestaureerde watermolen. Vanuit de Sint Jansberg kunt u ook het Reichswald bereiken, en daar verder wandelen.

Halte: Plasmolen Rijksweg/Witteweg.

Bergerbos, 632 ha, eigenaar Staatsbosbeheer. Beboste stuifzandruggen met natuurwetenschappelijk interessante heideterreinen en vennen. Natuurgebied maakt deel uit van het langgerekte Nationaal Park “De Maasduinen”, dat oostelijke van de Maas is gelegen tussen Gennep en Venlo. Het Bergerbos bestaat uit de complexen Afferdens Bos, Diekendaal en Zwarte heide. Er bevinden zich dassen in het gebied. Er is ook een Natuur Kampeerterrein van Staatsbosbeheer aanwezig.

Halte: Afferden, Veer naar Sambeek.(looptijd circa 20 minuten)

Bleijenbeek, 606 ha, eigenaar ASR. Gebied bestaat voornamelijk uit plantages van grove dennen (circa 400 ha) en op de voormalige landerijen bevindt zich de golfbaan Bleijenbeek. Ook aanwezig de ruïne van Kasteel Bleijenbeek, alwaar in de kelders vele soorten vleermuizen huizen. Langs de voormalige lanen van het kasteel bevinden zich vele soorten uitheemse planten.

Halte: Afferden Heukelom

Boswachterij Gemeente Bergen, 1200 ha, eigenaar gemeente Bergen. Aansluitend aan het Bergerbos en deel uitmakend van “De Maasduinen”. Het betreft voormalige stuifzandterreinen, rivierduinen van de Maas en heideterreinen, grotendeels bebost met grove den. Hier en daar bevinden zich nog bewegende stuifzanden en struwelen. Ook zijn er heidevelden met hier en daar voedselarme vennen. Een gedeelte van het terrein wordt begraasd, het is daar verboden voor honden. Het gebied loopt grofweg vanaf Heukelum (Noordkant) tot aan Landgoed “De Hamert” (Zuidkant). Er zijn dan ook diverse halten geschikt om het gebied te bereiken.

Halten: Afferden Heukelum; Nieuw Bergen Gemeentehuis en Nieuw Bergen Bergse Heide.

Bosserheide, 107 ha, eigenaar Het Limburgs Landschap. Afwisselend bos, veel hoogteverschillen door de aanwezigheid van stuifduinen. In de kern is actief stuifzand aanwezig. Buiten dit gebied, aan de oostkant bevind zich de Reinderslooiplas, een voormalige zand- en grindafgraving van behoorlijke omvang. Dit gebied is natuurgebied in wording met uitgebreide wandelroutes, voetveer en observatiehut. Er is bij de voormalige Suis, een cultuur historisch monument, een restaurant en een speelbos aanwezig.

Halte: Well Leuken

Landgoed “De Hamert”, 824 ha, eigenaar Het Limburgs Landschap. Het “hart” van de Maasduinen: Zeer waardevol natuurreservaat met uitgestrekte heidevelden (begraasd) en zeer bijzondere vennencomplexen met bijbehorende paraboolduinen. Botanisch, faunistisch, geologisch en archeologisch van groot belang. Eikenberkenbossen op de droge gronden en naaldbossen in het zuiden. Aan de zuidkant bevind zich tevens het verwilderde en meanderende Gelderns Nierskanaal dat meer op een bergbeek lijkt. Tevens aanwezig een grafheuvel uit de midden-bronstijd (Vorstengraf). In het pannekoekenhuis is een informatiecentrum van het Limburgs Landschap.

Maakt markant deel uit van Nationaal Park “De Maasduinen”.

Halte: Arcen, Walbeckerweg.

Landgoed Kasteel Arcen, 414 ha. eigenaar Het Limburgs Landschap. Afwisselend landschap met gedeeltelijk aanwezig parkbos met monumentale bomen. Tevens nieuwere aanplant en vele kleine weiden. De viariatie wordt mede veroorzaakt doordat het gebied van vochtige Maasoeverlandschap overgaat in drogere zandgronden. Het 17e eeuwse kasteel is alleen tegen betaling te bezichtigen. Wandeling Barbaraweerd start direct bij bushalte.

Halte: Arcen Rondweg

Ravenvennen, 276 ha, eigenaar Het Limburgs Landschap. Dit gebied grenst aan de noordzijde aan het landgoed Kasteel Arcen en bestaat uit beboste stuifzanden doorsneden door beken. Er liggen veel stuifduinen en verschillende typen vennen omringt door heideveldjes en moerassen. Vanaf de Wittenberg, een hoge stuifzandberg, heeft men een prachtig uitzicht over het gebied.

Halte: Lomm Spikweien (zandweg achter industrieterrein volgen).

Zwart Water, circa 230 ha eigenaar Het Limburgs Landschap. Gevarieerd gebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en heiderestanten. Er is een uitgebreid wandelpadennet. De naam “Zwart water is ontleend aan een moerasgebied dat tot in de jaren 50 op de plaats van de snelweg lag.

Halte: Velden Taurus (oostzijde, in deze richting zandweg volgen)